Política de PRIVACITAT

De conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades facilitades pels usuaris per a subscriure’s al nostre newsletter o bé per a contactar amb la nostra empresa seran incorporades a un arxiu informatitzat, propietat de Bodegas Puiggròs S.L. (d’ara endavant Bodegas Puiggròs) amb l’objectiu d’afavorir les nostres comunicacions amb aquests, així com remetre informació o promoció de Bodegas Puiggròs. De conformitat amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, dóno el meu exprés consentiment a rebre, mitjançant correu electrònic, informació comercial o informativa de BICNIC.

Bodegas Puiggròs, com a propietari de l’arxiu electrònic, garantitza i reconeix els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades facilitades, així com el dret a no rebre cap mena de comunicació comercial. Això caldrà fer-se a través d’una sol·licitud escrita a l’adreça de correu electrònic: info@bodegaspuiggros  o bé mitjançant l’enllaç d’anulació de la suscripció inclòs en cada butlletí electrònic.

 

Política de PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, todos los datos facilitados por los usuarios para suscribirse a nuestro newsletter o facilitados mediante el formulario de contacto, serán incorporados a un archivo informatizado, propiedad de Bodegas Puiggròs S.L. (de aquí en adelante  Bodegas Puiggròs) con el objetivo de favorecer nuestras comunicaciones con estos, así como remitir información o promoción de Bodegas Puiggròs. Dichas comunicaciones se harán vía correo electrónico. De conformidad con la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, doy mi expreso consentimiento a recibir, a través de correo electrónico, información comercial o publicitaria de  Bodegas Puiggròs.

 Bodegas Puiggròs, como propietario del archivo electrónico, garantiza y reconoce los derechos de acceso, rectificación o cancelación de los datos facilitados, así como el derecho a no recibir información comercial alguna. Esto deberá hacerse a través de una solicitud escrita con el asunto “BORRAR” a la siguiente dirección: info@bodegaspuiggros.com o bién a través del enlace de anulación de la suscripción incluido en cada boletín electrónico.

 

Privacy Policy

In accordance with Spanish Organic Law 15/1999, of December 13, on the protection of personal data, all data provided by users to subscribe to our newsletter will be incorporated into a computerized file owned by Bodegas Puiggròs with the aim of favoring our digital communications with these, as well as forwarding information or promotion of Bodegas Puiggròs. Such communications will be made via email. In accordance with the Spanish “Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico”, I expressly consent to receive, by e-mail, commercial or advertising information of Bodegas Puiggròs.

Bodegas Puiggròs, as owner of this electronic file, guarantees and recognizes the rights of access, rectification or cancellation of all the data provided, as well as the right to not receive any commercial information. This must be done through a written request with the subject “ERASE” to the following address: info@bodegaspuiggros.com or through the unsubscribe link included in each newsletter.

 

----

AVÍS LEGAL

Informació general

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:

Titular de la pàgina web: Bodegas Puiggròs S.L.

Bodegas Puiggròs S.L. està domiciliada a la Ctra. de Manresa 13. 08711-Odena i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40509, foli 206, Secció 8, pàgina 365513 i amb CIF B64871403. Adreça de correu electrònic de contacte info@bodegaspuiggros.com. www.bodegaspuiggros.com és l’adreça web de Bodegas Puiggròs S.L., mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 690904614.

Propietat intel·lectual

© Copyright 2017 Bodegas Puiggròs S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Bodegas Puiggròs S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

* Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Bodegas Puiggròs S.L. per mitjà de “framing””.
* La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Bodegas Puiggròs S.L. mitjançant “in line linking”.
* L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Bodegas Puiggròs S.L. conforme les disposicions vigents.

Informació adicional

Per a la seva comoditat, aquest lloc web conté enllaços d’hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Li recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. Sota cap concepte no s’intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Bodegas Puiggròs S.L.. no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l’existència de cap tipus de vincle ni associacio entre Bodegas Puiggròs S.L. i els seus titulars. Llevat d’autorització expressa del Bodegas Puiggròs S.L. es prohibeix l’establiment de vincles des de llocs web aliens al Bodegas Puiggròs S.L.

De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços

Bodegas Puiggròs S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. TBodegas Puiggròs S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de Bodegas Puiggròs S.L. a utilitzar les seves dades personals per funcions informatius i comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades no podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

Bodegas Puiggròs S.L. info@bodegaspuiggros.com

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola (fins a nova ordre).

 

----

AVISO LEGAL

información general

En cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico:

Titular de la página web: Bodegas Puiggròs S.L.

Bodegas Puiggròs S.L. está domiciliada en la Ctra. de Manresa 13. 08711-Odena e Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 40509, Folio 206, Sección 8, Hoja 365513 y con CIF B64871403. Dirección de correo electrónico de contacto info@bodegaspuiggros.com. www.bodegaspuiggros.com es la dirección web de Bodegas Puiggròs S.L., mediante la cual ofrece a los usuarios de Internet información sobre la empresa y los servicios que ofrece. Tel 690904614.

Propiedad intelectual

© Copyright 2017 Bodegas Puiggròs S.L., todos los derechos de explotación están reservados. Los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido íntegro de esta página web son propietat de Bodegas Puiggròs S.L. Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o difusión total o parcial de su contenido sin autorización expresa y por escrito. Tampoco se autoriza:

* Presentación de una página del sitio web en una ventana que no pertenece a Bodegas Puiggròs S.L. por medio de “framing” “.
* La inserción de una imagen difundida en el sitio web en una página que no es de Bodegas Puiggròs S.L. mediante “in line linking”.
* La extracción de elementos del sitio web causando perjuicio a Bodegas Puiggròs S.L. conforme las disposiciones vigentes.

Información adicional

Para su comodidad, este sitio web contiene enlaces de hipertexto con otros sitios web que pueden tener políticas de privacidad diferentes. Le recomendamos examinar sus respectivas cláusulas sobre protección de datos. Bajo ningún concepto se intercambiarán datos de carácter personal con estos sitios web externos. Bodegas Puiggròs S.L. no se hace responsable ni del contenido, ni de cualquier otro aspecto relacionado con sitios web pertenecientes o dirigidos por terceras personas. La inclusión de vínculos con otros sitios web no implica, además, la existencia de ningún tipo de vínculo ni asociación entre Bodegas Puiggròs S.L. y sus titulares. Salvo autorización expresa del Bodegas Puiggròs S.L. se prohíbe el establecimiento de vínculos desde sitios web ajenos al Bodegas Puiggròs S.L.

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, deberemos retener en nuestro servidor los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas por un periodo de doce meses.

Responsabilidad de los contenidos y de los enlaces

Bodegas Puiggròs S.L. no asume la responsabilidad de las infracciones que puedan incurrir los usuarios o de los daños y perjuicios causados por la utilización de esta web y se reserva el derecho de actualización y modificación de la información sin previo aviso. Bodegas Puiggròs S.L. no asume la responsabilidad del contenido, veracidad y errores en los enlaces a los que se puede acceder a través de la página web. La única finalidad de los enlaces es la de proporcionar a los usuarios el acceso a una información que puede ser de su interés.

Datos de carácter personal: política de privacidad

Los datos que el usuario facilite voluntariamente a través de esta página web serán objeto de tratamiento automatizado y se incorporarán a un fichero propiedad de Bodegas Puiggròs S.L. a utilizar sus datos personales para funciones informativos y comerciales, enviar informaciones publicitarias relacionadas con sus productos y servicios. Sus datos no podrán ser cedidos a otras empresas con fines promocionales y publicitarias. Según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, cualquier usuario puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales facilitados, dirigiéndose por escrito a:

Bodegas Puiggròs S.L. » info@bodegaspuiggros.com

El sistema de navegación y el software necesarios para el funcionamiento de este sitio web recoge, en el curso normal de su ejercicio, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Se trata de información que no se obtiene para ser asociada a interesados ​​identificados, pero que por su naturaleza podrían, mediante su elaboración o asociación con datos de terceros, permitir la identificación. Estos datos se utilizan con la exclusiva finalidad de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio web, así como también para controlar su correcto funcionamiento técnico y se cancelan inmediatamente después de su elaboración.

Ley y jurisdicción aplicable

Las anteriores condiciones se regirán por la normativa española.

 

----

LEGAL WARNING

General information

In compliance with Act no. 34/2002 of 11 July on information society and e-commerce services:

Proprietor of the website: Bodegas Puiggròs S.L.

Bodegas Puiggròs S.L. has its registered office at Ctra. de Manresa 13. 08711-Odena. It is recorded in the Trade Register of Barcelona in volume 40509, folio 206, sheet  365513 and holds tax code ESB64871403Contact. Contact e-mail address: info@bodegaspuiggros.com. bicnic.com is the website address of Bodegas Puiggròs S.L., by means of which it offers Internet users information on the company and its services.

Intellectual property

© Copyright 2017 Bodegas Puiggròs S.L., all operating rights reserved. The intellectual property rights on the entire contents of this website are the property of Bodegas Puiggròs S.L. The reproduction, retransmission, copying, transfer or total or partial diffusion of its contents are prohibited without express written authorisation. Neither is it permitted:

* To present a page of this website in any window not belonging to Bodegas Puiggròs S.L. by means of framing.
* To insert any image displayed on this website on any web page not belonging to Bodegas Puiggròs S.L. by means of in-line linking.
* To extract elements from this website causing damage to Bodegas Puiggròs S.L. pursuant to the current legal provisions.

Liability for contents and links

Bodegas Puiggròs S.L. accepts no liability for any infringements which may be incurred by users or for any damage caused by the use of this website, and reserves the right to update and modify the information without prior notice. Bodegas Puiggròs S.L. accepts no liability for contents, veracity and errors in any links which may be accessed via the website. The sole purpose of such links is to provide users with access to information which may be of their interest.

Personal details: privacy policy

The details supplied voluntarily by users via this website will be subjected to automated processing and will be incorporated into a file belonging to Bodegas Puiggròs S.L. to send publicity information related with its products and services. These details may also be forwarded to other companies for promotional and publicity purposes. As stipulated in Act no. 15/1999 of 13 December on protection of personal details, any user may exercise the right of access, rectification, cancellation and objection of the personal details supplied, by writing to:

Bodegas Puiggròs S.L. » info@bodegaspuiggros.com

The navigation system and software required for the functioning of this website collect, in the normal course of their operation, certain personal details whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols. This information is not obtained in order to be associated with identified interested parties, but, due to its nature, it could permit their identification if processed or associated with details of third parties. These details are used for the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of the website and also to monitor its correct technical operation, and are cancelled immediately after processing.

Applicable law and jurisdiction

The above conditions shall be governed by Spanish legislation.

 

ORiGEN